Disclaimer

Zamro B.V. (KvK nummerr: 65316673), hierna te noemen "Zamro" behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website (www.zamro.nl) op elk moment aan te passen en/of onderdelen te verwijderen. Bij de samenstelling van de inhoud van deze website, met inbegrip van de daarbij behorende kennisbank (www.help.zamro.nl), is de grootste mogelijke zorgvuldigheid betracht. Zamro en haar toeleveranciers kunnen desondanks niet garanderen dat alle informatie op deze website volledig en/of juist is, daarnaast bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert. Gebruikers van deze website dienen alle informatie zelf op juistheid te verifieren en de geschiktheid van besproken producten in het licht van hun specifieke omstandigheden en met gebruikmaking van de eigen vakkennis te bepalen.

Zamro c.q. haar toeleverenciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van de op deze website, met inbegrip van de daarbij behorende kennisbank (www.help.zamro.nl), aangeboden informatie of die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van deze website. Op alle bestellingen zijn daarnaast de algemene voorwaarden van Zamro B.V. van toepassing.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze website geldt een voorbehoud voor kennelijke programmeer- en typefouten. Gebruikers van deze website kunnen op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Zamro. Voor op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaardt Zamro geen enkele aansprakelijkheid.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de inhoud van deze website liggen bij Zamro en/of haar licentiegevers. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit deze website openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen.